Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Sonacons trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung như sau:

Thời gian: 8h30 ngày 28/04/2023

Địa điểm: Văn phòng Công ty – Tầng 15, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quý cổ đông xem thư mời và tài liệu liên quan bên dưới:

1. Thông báo về kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

2. Phiếu đăng ký ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

3. Chương trình kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

5. Tờ trình Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

6. Báo cáo của HĐQT năm 2022

7. Báo cáo tài chính năm 2022

8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

10. Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty

11. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

12. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

13. Tờ trình không chia cổ tức năm 2022

 

 

 

 

 

  • 0927182718
  • Hỗ trợ ngay