Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

09/05/2023

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Xây Lắp Sonacons đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại tại phòng họp 4.5, tầng 3A, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số cổ đông tham dự là 22 cổ đông, đại diện 4.754.024 cổ phần, chiếm 95,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Tại đại hội, các cổ đông đều biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:

1. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;Thông qua Quy chế làm việc.

2. Thông qua chương trình họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

7. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022;

8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo danh sách đề nghị của Ban kiểm soát;

9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

10. Thông qua Điều lệ công ty điều chỉnh lần 6;

11. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2022;

12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

13. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bế mạc lúc 11h10 cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh đại hội

 

 

 

 

 

  • 0927182718
  • Hỗ trợ ngay