Tổng thầu EPC

Chúng tôi triễn khai toàn diện chuỗi thiết kế thi công từ giới thiệu quỹ đất, xin phép, thiết kế, thi công xây dựng, thi công hoàn thiện, hệ thống MEP, phòng cháy chữa cháy...
Ngành
Trạng thái
Vị trí
  • 0927182718
  • Hỗ trợ ngay