Công trình đang thi công

Khu dân cư Cityland Z751 – Khu B&D
Nhà máy thức ăn Thuỷ Sản
Nhà máy Liwayway